نوشته‌ها

نشانه تبر در دفینه یابی

نشانه تبر معنی و مفهوم آن در گنجیابی

تبر در گنجیابی بیان کننده چیست تبر از نشانه هایی است که که کمتر از آن استفاده شده است و اکثرا راهزنان از این نشانه استفاده می کردند. آن چیزی که باید در تبر دقت شود، این است که نوک قسمت پشتش درست شده یا نه. اگر نوک پشتش درست شده باشد، د…