,

نماد گرگ در دفینه یابی

نماد گرگ در دفینه یابی و گنج یابی: نماد گرگ در دفینه یابی و گنج یابی به این صورت است که ؛ باید دانست گرگ یک حیوان خطرناک و وحشی بوده. پس با تاکید فراوان باید گفت : و دانست که دفینه ی گرگ یک دفینه پر رمز و راز می باشد و بوی مرگ میدهد. نم…