نوشته‌ها

نشانه طاووس در گنج یابی و دفینه یابی

نشانه طاووس در گنج یابی و دفینه یابی بیان کننده چیست نشانه طاووس در دمش هر کدام از چشم مانندهایی که در دمش مشاهده می شود ، در قدیم هر کدام از آنها نشانه یک قبر می باشد . نماد طاووس بیان کننده نپوسیدن و جاودانگی است .   …