نوشته‌ها

کانال های سنگی

کانال های سنگی حکاکی در گنج یابی و دفینه یابی

نشانه حکاکی کانال یا کانال های سنگی در گنج یابی به چه صورتی هست کانال های سنگی حکاکی شده به این گونه ساختارها به چهار  4 گمانه میشود. گمانه اول :  نزدیکی حکاکی کانال منبع آبی قرار دارد. گمانه دوم بیان کننده گنج است که معمولا در قار های در بسته ا…