نوشته‌ها

نشانه اژدها در گنج یابی و دفینه یابی

نشانه اژدها در گنج یابی و دفینه یابی

نشانه اژدها در گنج یابی و دفینه یابی بیان کننده چیست این نشانه اژدها بیان کننده قار های و تونل های در بسته هست که در محیط پیرامونش وجود دارد و گاهی بیان کننده چند تونل نیز است . اینها نماد اژدها هستند. در موارد این چنینی که ترس و بیم دا…